Säännöt


Porraslampi seura ry

SÄÄNNÖT

1 pyk

Yhdistyksen nimi on Porraslampi Seura ry ja sen kotipaikka on Kuortane.

2 pyk

Yhdistyksen tarkoituksena on Porraslammen, ympäristön ja siihen liittyvien vesistöjen, vesien ja rantojen laadun parantaminen.  Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys tukee vesistöjen tilan tutkimusta, kuormitusta aiheuttavien haittojen selvitystä ja vesien suojelemiseksi ja tervehdyttämiseksi tarvittavien toimien toteuttamista.  Yhdistys harjoittaa tarkoitustaan palvelevaa tiedotusta, valistusta ja neuvontaa.  Yhdistys pyrkii yhteistyöhön kunnan, vesiensuojeluviranomaisten ja vesiensuojelua harjoittavien paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  Toimintansa rahoittamiseksi ja tukemiseksi yhdistys voi järjestää keräyksiä, arpajaisia ja ottaa vastaan avustuksia, kannatusmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja.  Lisäksi yhdistys voi harjoittaa kahvilatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

3 pyk

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.  Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.  Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää.  Yhteisöjäsenet maksavat jäsenmaksun viisinkertaisena.  Hallitus pitää yllä jäsenrekisteriä.

4 pyk

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.  Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen varsinaisen jäsenen tai heidän estyneenä ollessaan, varajäsenen läsnäollessa.  Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen jäsenet.  Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä vuotta.  Erovuoroon joutuu kahtena ensimmäisenä vuotena arvan mukaan varsinaisista ja varajäsenistä kaksi tai yksi jäsentä.  Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ym. tarvittavat virkailijat.  Hallituksen jäsenten tai virkailijoiden palkkauksesta päättää yhdistyksen kokous.

5 pyk

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

6 pyk

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 01.01 – 31.12 ja tilit esitetään viimeistään 30. maaliskuuta tilintarkastajien tarkastettavaksi.  Yhdistyksen kokous valitsee tilikaudeksi kerrallaan yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.  Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen viimeistään 30. huhtikuuta mennessä.

7 pyk

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun 31. päivään mennessä.  Siinä käsitellään sekä päätetään  seuraavat asiat:

a) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

b) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

c) esitetään hyväksyttäväksi hallituksen vuosikertomus sekä edellisen tilivuoden tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;

d) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

e) esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma;

f) toimitetaan joka toinen vuosi hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä vuosittain  tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen;

g) vahvistetaan yhdistyksen perimät jäsenmaksut;

h) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 pyk

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään henkilökohtaisena kirjeenä kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 pyk

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Kuortaneen kunnalle käytettäväksi Porraslammen hyväksi.

10 pyk

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä